Đơn hàng kỹ sư

VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ IT
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ IT
Ngày thi: 28/07
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 50 triệu
Số lượng: 1 Nam/Nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ XÂY DỰNG
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ XÂY DỰNG
Ngày thi: 01/08
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 41 triệu
Số lượng: 3 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ LÂM NGHIỆP
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ LÂM NGHIỆP
Ngày thi: 27/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 41 triệu
Số lượng: 6 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ ĐIỆN
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ ĐIỆN
Ngày thi: 25/07
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 45 triệu
Số lượng: 10 Nam/Nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CƠ KHÍ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CƠ KHÍ
Ngày thi: 25/07
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 45 triệu
Số lượng: 60 Nam/nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CƠ  KHÍ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CƠ KHÍ
Ngày thi: 22/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 37 triệu
Số lượng: 6 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ THỰC PHẨM
Ngày thi: 22/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 37 triệu
Số lượng: 10 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Ngày thi: 24/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 37 triệu
Số lượng: 10 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ ĐIỀU DƯỠNG
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ ĐIỀU DƯỠNG
Ngày thi: 26/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 37 triệu
Số lượng: 10 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP
Ngày thi: 26/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 41 triệu
Số lượng: 10 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CƠ KHÍ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CƠ KHÍ
Ngày thi: 10/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 45 triệu
Số lượng: 10 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ ĐIỆN
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ ĐIỆN
Ngày thi: 16/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 39 triệu
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CƠ KHÍ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CƠ KHÍ
Ngày thi: 10/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 37 triệu
Số lượng: 3 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ IT
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ IT
Ngày thi: 16/07
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 50 - 80 triệu
Số lượng: 5 nam + 2 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ XÂY DỰNG
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ XÂY DỰNG
Ngày thi: 04/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 37 triệu
Số lượng: 10 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ XÂY DỰNG
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ XÂY DỰNG
Ngày thi: 28/06
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 37 triệu
Số lượng: 4 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ XÂY DỰNG
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ XÂY DỰNG
Ngày thi: 03/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 41 triệu
Số lượng: 9 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM KỸ SƯ XÂY DỰNG
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM KỸ SƯ XÂY DỰNG
Ngày thi: 25/06
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 50 triệu
Số lượng: 4 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ XÂY DỰNG
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ XÂY DỰNG
Ngày thi: 02/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 41 triệu
Số lượng: 15 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CƠ KHÍ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CƠ KHÍ
Ngày thi: 26/06
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 43 Triệu
Số lượng: 2 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ XÂY DỰNG
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ XÂY DỰNG
Ngày thi: 26/06
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 45 triệu
Số lượng: 2 nam
1
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY CNC
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY CNC
Ngày thi: 18/06
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 37 triệu
Số lượng: 9 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN –  KỸ SƯ LỄ TÂN KHÁCH SẠN
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ LỄ TÂN KHÁCH SẠN
Ngày thi: 26/06
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 45 triệu
Số lượng: 9 nữ
1
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ HÀN
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ HÀN
Ngày thi: 12/06
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 41 triệu
Số lượng: 6 nam
1
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CƠ KHÍ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CƠ KHÍ
Ngày thi: 14/06
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 39 triệu
Số lượng: 3 Nam/Nữ
1
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ XÂY DỰNG
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ XÂY DỰNG
Ngày thi: 11/06
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 42 triệu
Số lượng: 4 nam
1
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ MAY LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ MAY LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 07/06
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 37 triệu
Số lượng: 4 nữ
1
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 05/06
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 40 triệu
Số lượng: 4 nam
1
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN 
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN 
Ngày thi: 31/05
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 39 triệu
Số lượng: 1 Nam/Nữ
1
TUYỂN KTV LÀM VIỆC Ở NHẬT BẢN 
TUYỂN KTV LÀM VIỆC Ở NHẬT BẢN 
Ngày thi: 05/06
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 41 triệu
Số lượng: 2 Nam/Nữ
1
THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 29/05
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 44 triệu
Số lượng: 10 nam
1
Kỹ sư xây dựng
Kỹ sư xây dựng
Ngày thi: 26/05
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 45 triệu
Số lượng: 8 nam